Področja: Osnovna šola

Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

Uradni list: 41/2017

Naslov angleškega prevoda: Rules on criteria for valuation of material expenses for for the implementation of the basic school programme in bilingual basic schools and basic schools with Italian as the language of instruction

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 12. 8. 2017

Uporablja se od: 1. 1. 2019

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Uradni list: 41/2017

Opomba: Zakon ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka. S pričetkom uporabe tega zakona se za usmerjanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami prenehajo uporabljati določbe od 22. do 40. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, 40/2012-ZUJF in 90/2012).