Področja: Predšolska vzgoja

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Uradni list: 64/2018

Naslov angleškega prevoda: Order of implementation of the Traditional Slovenian breakfast in 2018

Opomba: Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
  • dan izvedbe zajtrka,
  • sestavo živil za zajtrk,
  • višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka,
  • upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.


Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 11. 8. 2017

Uporablja se od: 31. 12. 2018

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Uradni list: 41/2017

Opomba: Zakon ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka. S pričetkom uporabe tega zakona se za usmerjanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami prenehajo uporabljati določbe od 22. do 40. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, 40/2012-ZUJF in 90/2012).