Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Vrsta predpisa: dogovor

Uradni list: 3/2020

Naslov angleškega prevoda: Arrangement for completing item V of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Education, Science and Culture Trade Union of Slovenia

Velja od: 17. 1. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0072?sop=2020-01-0072

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4702


<<<