Dogovor o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju presežkov delovne sile, o izvajanju stalnega strokovnega spopolnjevanja in o spremembah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Vrsta predpisa: dogovor

Uradni list: 28/1999

Naslov angleškega prevoda: Agreement on the: Quality Assurance, Rights to In-service Training, Means of Solving Problems of Redundant Teachers and Improvements of the Promotion Regulations in Pre-School Institutions and Schools

Velja od: 22. 4. 1999

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199928&stevilka=1357

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG830