Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 101/2004

Naslov angleškega prevoda: Criteria on Accreditation of Higher Education Institutions and Study Programmes

Velja od: 18. 9. 2004

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2004101&dhid=71781

Opomba: Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Merila in postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 111/02 in 29/04)

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI20


<<<