Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 1/2009, (76/2014)

Naslov angleškega prevoda: Criteria Defining Significant Expert Achievements Required for Obtaining the Title of a Higher Vocational College Lecturer

Velja od: 9. 1. 2009

Ne velja od: 24. 10. 2014

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20091&stevilka=16

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI34


<<<