Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 67/2019

Naslov angleškega prevoda: Criteria for Credit Assignment to Study Programmes According to ECTS

Velja od: 8. 11. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2943?sop=2019-01-2943

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI49


<<<