Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 124/2004, (95/2010)

Naslov angleškega prevoda: Criteria for Credit Assignment to Study Programmes According to ECTS

Velja od: 20. 11. 2004

Ne velja od: 2. 12. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004124&stevilka=5200

Opomba:

Predpis z enakim naslovom je Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določil na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 95/2010. Ta merila pa niso bila preklicana.URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI23


<<<