Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 21/2018

Velja od: 30. 3. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0911?sop=2018-01-0911

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI47


<<<