Merila za uvrstitev v register strokovnjakov

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 95/2010, 17/2011, 22/2012, (21/2018)

Velja od: 2. 12. 2010

Ne velja od: 31. 3. 2018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI38


<<<