Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

Vrsta predpisa: merila

Uradni list: 9/2011, (21/2018)

Velja od: 14. 2. 2011

Ne velja od: 30. 3. 2018

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=336

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI40


<<<