Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja

Vrsta predpisa: navodilo

Uradni list: 60/2022

Naslov angleškega prevoda: Instructions on how to adapt the part-time upper secondary education

Velja od: 21. 5. 2022

Uporablja se od: 1. 9. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1376?sop=2022-01-1376

Opomba: S temi navodili se urejajo prilagoditve izobraževanja v izrednem srednješolskem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: izredno izobraževanje), ki obsegajo organizacijo, časovno razporeditev izobraževanja in vodenje dokumentacije.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1184


<<<