Odločba o razveljavitvi 43. člena Zakona o visokem šolstvu in o ugotovitvi, da so četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov v neskladju z Ustavo

Vrsta predpisa: odločba Ustavnega sodišča

Uradni list: 34/2011

Velja od: 14. 4. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/content?id=103587

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1416


<<<