Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive niso v neskladju z Ustavo

Vrsta predpisa: odločba Ustavnega sodišča

Uradni list: 16/2010

Velja od: 18. 2. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1335