Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za odbojko invalidov, ustanova«

Vrsta predpisa: odločba

Uradni list: 80/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the consent to the Memorandum of association of the institution "Fundacija za odbojko invalidov, ustanova"

Velja od: 20. 5. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1694?sop=2021-01-1694

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLB1693