Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje

Vrsta predpisa: odločba

Uradni list: 15/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on the consent to the Memorandum of association of the Ustanova Kindergartens International - mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje institution

Velja od: 4. 2. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0240?sop=2022-01-0240

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLB1798


<<<