Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo

Vrsta predpisa: odločba Ustavnega sodišča

Uradni list: 2/2015

Velja od: 8. 1. 2015

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=201520

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1648


<<<