Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 112/2022

Velja od: 28. 8. 2022

Uporablja se do: 29. 11. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2719?sop=2022-01-2719

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2699


<<<