Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 78/2020, (86/2020)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the prohibition of the recritment of people in educational establishment

Velja od: 30. 5. 2020

Ne velja od: 23. 6. 2020

Uporablja se od: 1. 6. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1181?sop=2020-01-1181

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2109


<<<