Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 67/2020, (78/2020)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the prohibition of the recritment of people in educitional establishments

Velja od: 14. 5. 2020

Ne velja od: 1. 6. 2020

Uporablja se od: 18. 5. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025?sop=2020-01-1025

Opomba: 4., 5. in 6. točka 2. člena tega odloka se začnejo uporabljati 25. maja 2020.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2098


<<<