Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 52/2019, (128/2020)

Naslov angleškega prevoda: Order on the implementation of the Traditional Slovenian Breakfast 2019 project

Velja od: 7. 9. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2423?sop=2019-01-2423

Opomba: Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa: – dan izvedbe zajtrka, – sestavo in poreklo živil za zajtrk, – višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka, – upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2500


<<<