Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 39/1996

Velja od: 27. 7. 1996

Ne velja od: 6. 10. 2008

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199639&stevilka=2523

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1451