Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (dualna organizacija)

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 77/2000. 48/2011

Velja od: 26. 8. 2000

Ne velja od: 25. 6. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200077&stevilka=3574

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1200