Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 83/2000, (35/2011)

Velja od: 22. 9. 2000

Ne velja od: 14. 5. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200083&stevilka=3755

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1360