Odredba o sprejemu dopolnitve izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 172/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the amendment to the education programme Nature protection technician

Velja od: 30. 10. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3372?sop=2021-01-3372

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2703


<<<