Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 38/2021

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the supplementary study programme in short-cycle higher vocational education Smart building installations specialist

Velja od: 16. 3. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0798?sop=2021-01-0798

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2624