Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 54/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the upper secondary technical education programme

Velja od: 10. 4. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1067?sop=2021-01-1067

Opomba: Program: Frizer (DV). Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2021/2022.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2651


<<<