Odredba o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 135/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting education programmes in bilingual Slovenian and Hungarian short upper secondary vocational education in the ethnically mixed area of Prekmurje

Velja od: 28. 8. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2780?sop=2021-01-2780

Opomba: Programa: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV), Pomočnik v tehnoloških procesih (DV). Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2687


<<<