Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 51/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the upper secondary technical education programmes

Velja od: 3. 4. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0983?sop=2021-01-0983

Opomba: Programa: Predšolska vzgoja (DV), Logistični tehnik (SI). Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2021/2022.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2649


<<<