Odredba o sprejetju prenovljenega višješolskega študijskega programa Logistično inženirstvo

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 11/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the renewed Logistics Engineering short-cycle higher education programme

Velja od: 28. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0162?sop=2022-01-0162

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2737


<<<