Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/Izvajalka velnes kovčinga

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 121/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the Wellness coaching provider supplementary short-cycle higher vocational education programme

Velja od: 21. 9. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2856?sop=2022-01-2856

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2790