Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za socialno ekonomijo

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the Social economy assistant short-cycle higher vocational education upskilling programme

Velja od: 11. 3. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0661?sop=2022-01-0661

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2753