Odredba o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 74/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to amend the nine-year basic school adapted education programme of lower educational standard

Velja od: 27. 5. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1704?sop=2022-01-1704

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2738


<<<