Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 26/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to amend the basic school education programme

Velja od: 25. 2. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0465?sop=2022-01-0465

Opomba: S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa se v predmetniku osnovne šole določita posodobljen učni načrt Slovenščina kot drugi jezik ter posodobljen učni načrt Slovenščina kot drugi jezik v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Posodobljena učna načrta se začneta uporabljati v šolskem letu 2022/23.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2739


<<<