Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 45/2018

Naslov angleškega prevoda: Rules on granting state scholarships

Velja od: 18. 7. 2018

Uporablja se od: 30. 9. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2307?sop=2018-01-2307

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13524


<<<