Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on teacher education student grants

Velja od: 11. 3. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0654?sop=2022-01-0654

Opomba: Pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14523