Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 84/2009, (14/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Establishing the Amount of Funds Allocated for Productivity Bonus on Public Instruments under the Authority of the Ministry of Education and Sport for Successful Selling of Goods and Services on the Securities Markets

Velja od: 1. 11. 2009

Ne velja od: 27. 2. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200984&stevilka=3784

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9853