Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 133/2021

Naslov angleškega prevoda: Rules determining the prices of subsidised transport

Velja od: 23. 8. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2762?sop=2021-01-2762

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14384