Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 76/2019

Naslov angleškega prevoda: Rules on earmarking funds for job performance from sales of goods and services on the market in public institutes within realm of education, science, sports and youth

Velja od: 14. 12. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3324?sop=2019-01-3324

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13902


<<<