Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin AMEU – Akademije za ples

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 62/2019

Velja od: 17. 10. 2019

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2765?sop=2019-01-2765

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13901


<<<