Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 45/2018

Velja od: 4. 7. 2018

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2311?sop=2018-01-2311

Opomba: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13548


<<<