Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 85/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on graduate diplomas and certificates

Velja od: 18. 6. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1989?sop=2022-01-1989

Opomba: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14745


<<<