Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil Univerze v Ljubljani

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 180/2020

Velja od: 4. 12. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3140?sop=2020-01-3140

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14187