Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 52/2003

Naslov angleškega prevoda: Rules on the upper secondary vocational education programme Strojni mehanik

Velja od: 4. 6. 2003

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200352&stevilka=2530

Opomba: Izobraževalni program nadomešča izobraževalni program strojni mehanik, ki je bil sprejet z odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 35/00)

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4998