Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 29/2004, (35/2011)

Velja od: 27. 3. 2004

Ne velja od: 14. 5. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200429&stevilka=1258

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5809