Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 85/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on educational qualification for teachers and other education staff in the basic school education programme

Velja od: 1. 7. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1985?sop=2022-01-1985

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14591