Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 87/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Education of Teachers and Other Professional Workers in the Education Programme of Gimnazija

Velja od: 9. 7. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2036?sop=2022-01-2036

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14660


<<<