Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za dijaške domove

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 85/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on educational qualification of educators and other staff in the education programme for residence halls

Velja od: 2. 7. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1986?sop=2022-01-1986

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14592


<<<