Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 85/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on educational qualification of preschool teachers and other education staff in programmes for preschool children and in adapted programmes for preschool children with special needs

Velja od: 2. 7. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1984?sop=2022-01-1984

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14590


<<<