Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 54/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on public documents and call for enrolment in the supplementary study programmes of short-cycle higher vocational education

Velja od: 2. 5. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0799?sop=2020-01-0799

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13930


<<<